Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Referat – Bestyrelsesmøde
Haveforeningen Højvænge
Dato: 17. maj 2022 kl. 16.00

Deltagere:
Bestyrelse:
Jesper Jespersen
Jens-Christian Mackeprang
Casper Klinge
Sonny Bjørklund
Kaj Oskar Hammargren


Beslutninger:

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. april 2022
Referat godkendt

3. Valg af referent
J-C valgt som referent

4. Containerplads og affaldssorteringens-plads placering og størrelse.
Helge Kastbjerg og J-C har haft møde med repræsentanter fra Vestforbrændingen, om
Kommunens krav om etablering af en affaldssorteringsplads.
Derudover er der løbende kontakt med vores nabo haveforeninger, for at få den bedste
løsning, og lære af deres erfaringer.

Ballerup Kommune kræver, at vi etablerer en plads til ca. 35 stk. 660 liter containere.
De forlanger gode adgangsforhold, asfalt eller flisebelægning, belysning, indhegning osv.
Værst af alt, affaldssorteringspladsen skal etableres i år,
Vores forening har været inviteret tidligere, men valgt ikke at deltaget i møder med
naboforeninger, Ballerup Kommune eller Vestforbrændingen.
Det har vi nu ændret, og vi er nu i dialog, og godt informeret om problematikken.

Bestyrelsen foreslår, vi etablerer én 10 meter bred plads, ned langs hele Ladens langside.
som asfalteres og indhegnes.
Pladsen vil blive på ca. 250 kvm. plus 40 kvm. indkørsel.
På pladsen, etableres 3 stk. muret båse, opmuret med 3 sider i fundablokke, ca. 3X3 meter
med åben front.
Båsene kan bruges til kompost – grenaffald / flis og småt brandbart og storskrald.
Helge har lavet en fin mål-fast tegning, og han vil med Casper Klinge, komme med
indretningsforslag på pladsen.

Kommunen afhenter alt affald, hvis de kan grabbe grene og brandbart op på lastbil.
De to repræsentanter fra Vest Forbrændingen oplyste, at foreningens nuværende metode
til afhentning af grenaffald, og tømning af de containere vi har stående på nuværende
tidspunkt– rent faktisk ofte er nærmest dobbelt betalt.
Foreningen betaler Ballerup Kommune fast, og omkostning til nuværende vognmand vil
blive mindre, når vi sorterer affaldet ordentligt.

Nuværende metode, med vores skraldeholds afhentning mandagen morgen stopper, når
pladsen er etableret.
Vi skal affaldssorterer, fuldstændig som hjemme i vores private boliger.

Rådgivere fra Vest forbrænding er enige om, at arealet bag ved Laden er oplagt og stor nok
til foreningens behov, og derfor begrænser vi os til én plads.
Bestyrelsen og Helge, har modtaget et notat fra rådgiverne, om deres anbefaling til antal
containere mm., som er fremlagt for bestyrelsen.
Det er vejledende råd, som Vestforbrændingen kommer med – men gode råd.

Den lille containerplads nedlægges, og arealet bruges til hårdt tiltrængte p pladser.

Nuværende store containerplads nedlægges, og bestyrelsen foreslår, at området mod
gårdspladsen reserveres til 4-6 stk. el-bil p-pladser
Der er leverandører, som uden omkostninger for boligforeninger og virksomheder mm.,
opstiller lade-standere ex. EC-DRIVE.
Behovet er her nu, og det bliver ikke mindre i fremtiden.

Forventet omkostninger til etablering af pladsen er ca. 350.000 kroner.
Det er aftalt, at J-C igangsætter projektet

5. Ny belægning på pladsen ved ladens gårdsplads
Vi har modtaget tilbud fra NCC på ny asfaltbelægning på den 400 kvm. store gårdsplads ved
Laden og Købmanden.
Det koster ca. 115.000 kroner, prisen er med rabat på ca. 32.000 kroner, fordi det kan
etableres i forbindelse med affaldssorteringsplads arbejdet.
Det er aftalt, at J-C igangsætter projektet

6. Evt.
Der er ønske om ny basket-kurv på legepladsen ved laden.
Bestyrelsen vil gerne imødekomme ønsket, og Kaj tager kontakt til forslagsstiller.
Tidligere bestyrelse har i 2017 år etableret et værdipapirdepot i banken, og det har
foreningen ikke tjent penge på.
For at undgå tab, har bestyrelsen valgt at sælge værdipapirerne og lukke depotet.
Pengene kan bruges til etablering af genbrugsplads og gårdsplads mm.
Børnefest den 2. juli
Tina og Casper laver et opslag, der er arrangeret en masse sjove aktiviteter.
Der vil optræde en tryllekunstner & Ballon Jesper kommer
Popcorn og sodavand og er med i billetprisen 25,00 kroner, og der vil blive lavet opslag på
FB siden, og også på foreningens egen hjemmeside.

Information

7. Info fra revisor vedr. årsregnskaber 2019 2020 . 2021.
Revisor har fremsendt en udtalelse vedr. årsregnskaberne, til brug for den ekstraordinære
GF vi skal have afholdt inden længe.

8. På første del af Margueritevej, har en gruppe haveejerne taget imod tilbud om levering af
perlesten til deres sti, som de selv får lagt ud.
Bestyrelsen håber, andre også vil tage imod dette tilbud.

9. Den ekstraordinære GF vil bestyrelsen meget gerne have afholdt snarest muligt, og gerne
inden skolernes sommerferie i uge 25.
De informationer der skal bruges til mødet, er efterhånden blevet indhentet.
Der bliver sendt indkaldelse ud, så snart vi har fastsat datoen.