Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Ballerup den 4. november 2022.


Overbebygget hus på +85 kvm.
Som tidligere udmeldt, har vores haveforening et ekstraordinært stort problem, som følge af to tidligere vurderingsfolks godkendelse, af et ulovligt bygget hus.
Vi vælger at orienterer vores medlemmer grundigt, fordi vi har en rigtig skidt sag, som kan ramme alle medlemmer økonomisk. Vi får absolut ikke hjælp fra kredsen – tværtimod.
Huset havde inden opførelse ingen byggegodkendelse, hvilket tidligere formand og vurderingsmand var viden om, inden de sagsbehandler. Det skriver de klart og tydeligt, til tidligere ejer i en mail. På trods af det, gennemfører de vurdering og godkender huset. Advokaten gennemførte derefter salget for foreningen i marts 2020, hvilket er dybt betænkeligt.
Det skal nævnes, at advokaten også bliver brugt af Kolonihaveforbundet. Bestyrelsen har kontaktet de to tidligere vurderingsfolk, og bedt dem komme med en redegørelse.
Vi vil gerne vide, hvad der kan få en formand og tidligere næstformand til denne handling, så vi er fuldt orienteret. De har desværre ikke besvaret foreningens henvendelse.
Den nuværende ejer vil sælge, men er kommet i en frygtelig knibe. Hun står nu med et hus som ikke kan sælges videre, med mindre huset lovliggøres. Vores nye vurderingshold følger reglerne, de må ikke vurdere et for stort hus, og har derfor henvendt sig til bestyrelsen.
Vurderingsholdet gør det eneste rigtige, fordi reglerne er meget klare og kan ses her:

https://www.kana.dk/resources/Vurderingspapirer/Oplys/Vurderingsregler%20pr.%201.%20januar%202020.pdf

Huset er købt for ca. 650.000 kroner.
Kredsen i Ballerup mener åbenbart, at huset kan vurderes, og har derfor fremsendt et udkast til vurdering, hvilket vores bestyrelse absolut ikke kan eller vil godkende. Kredsens udkast er betænkeligt, fordi det ikke lovliggøre huset.
Godkender vores bestyrelsen kredsens udkast til vurdering, flyttes ansvaret over på nuværende nye bestyrelse i Højvænge.
Vi mistede derfor tilliden til kreds Ballerup, og bad om hjælp fra Kreds 4 i Gladsaxe, så vi
kunne få en uvildig vurdering af huset.
Kreds 4 Gladsaxe vurderede huset, med hjælp fra vores vurderingsmand. Han gav dem onlineadgang til vurderingsportalen, så de kunne aflevere en vurderingsrapport. De konstaterede, at huset er alt for stort og ulovligt.


Ballerups Kredsformand Kirsten Holm, indkaldte til et hastemøde på hovedkontoret i Kolonihaveforbundet, hvor Højvænge ikke blev inviteret med. De ville have Gladsaxe kredsens uvildige vurderingsrapport gjort ugyldig. Efter mødet i Kolonihaveforbundets forretningsudvalg, fik hun omstødt og ugyldiggjort den uvildige vurderingsrapport vi havde bestilt og betalt fra Gladsaxe kredsen.
Kredsformanden mener, at vi i Ballerup har ”specielle forhold”, og vurderingsfolk fra Gladsaxe ikke kan finde ud af vurderinger, med mindre man er fra Ballerup. Kreds Gladsaxe fremsendte efterfølgende en redegørelse til vores forening, hvori de forklarer os mulighed for lovliggørelse, hvis man ombygger meget, og nedriver noget, samt søger dispensation. Altså, som Ballerup Kredsen ønsker vi håndterer denne sag.


Vores ene vurderingsmand fik efterfølgende frataget sin ret til at vurderer på Kolonihaveforbundets vurderings webportal, fordi han havde givet kredsformanden fra Gladsaxe online adgang, – og dermed godkendt Kolonihaveforbundets Kreds 4’s (Gladsaxe) vurderingsrapport.
Han er blevet bedt om, at tilmelde sig et kursus i foråret 2023, så han kan lære reglerne.
Vi meddelte i mail Kolonihaveforbundet og Kredsen, at vi på trods af pres fra kredsformand Kirsten Holm, selvfølgelig stadig ikke kan godkende en bygning på +85 km. i vores haveforening.
Vores vurderingshold har vurderet huset, for stort og højt. Derfor så vi ikke anden udvej, end at inddrage Ballerup Kommune, med mindre Kredsen ville imødekomme vores forening med hjælp, så vi pragmatiske kunne afslutte sagen.


Kreds 8 i Ballerup har beføjelse til vurdering af huse i vores forening, hvis et medlem i vores forening ønsker det, men det benytter kredsen sig ikke af, i dette tilfælde. Det er eller ikke unormalt, og sidst det skete var i i august 2022, fordi et medlem selv ønskede det. Bestyrelsen skriver gerne under, hvis blot deklaration og lokalplanen mm. er overholdt.
Kommunen har den 31. august modtaget alle dokumenter vi har fra sagsmappen. De kan som eneste myndighed give dispensation, eller komme med en afgørelse i sagen. Bestyrelsen har ved henvendelse til kommunen, søgt om dispensation for overbebyggelsen af haveloddet, for at hjælpe vores medlem videre.
Den 26. oktober har Ballerup Kommune været på tilsyn, med to repræsentanter fra kommunen, sammen en landmåler.


Højvængets byggeri-opmåler Helge Kastbjerg, som også er uddannet vurderingsmand, deltog som repræsentant for foreningen. Alt er nu opmålt, højde, dybde, størrelse og placering af kommunens landmåler. Ballerup Kommune vil formentlig komme med krav om lovliggørelse af huset.
Kravet fra Kommunen, bliver rettet mod husets nuværende ejer. Nuværende ejer vil formentlig rette henvendelse med krav om erstatning til tidligere ejer, og derefter til foreningen.
Vores forening er forsikret, men om dumhed eller grov uansvarlighed er dækket – er uvist.
Den tidligere formand og vurderingsmand, vil blive afkrævet erstatning, enten af forsikringsselskabet eller vores forening, hvis foreningen bliver mødt af et krav. Derudover mener vi også, at Kreds 8 ikke har ført nødvendigt og fornødent tilsyn med vores tidligere bestyrelses vurderingsmetoder igennem de sidste 4-5 år.
Kredsen har været bekendt med, at vurderingsreglerne ikke blev efterkommet i Højvænge. Det nye vurderingshold har i år vurderet ca. 20 huse. Desværre møder vores folk ofte op til vurderinger, hvor haverne tidligere er vurderet af de to samme personer, selv om det er stik imod de regler vi har.
”Der skal være tre, og bestyrelsen må aldrig være overrepræsenteret på et vurderings-
hold”.


Når Ballerup Kommune træffer afgørelse, sender vi ny orientering ud.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen