Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Sommerbyen Højvænge
Dato: tirsdag den 23. maj kl. 18.00

Deltagere:

Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang, Sonny Bjørklund, Tina Merethe Nielsen, Jan Koldtoft

Beslutninger:

 1. Godkendelse af dagsorden – godkendt
 2. Valg af referent – Tina
 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 2. april 2024 – godkendt
 4. Reparation af asfalt højvænge Allé / Solbær Allé og ved købmanden. – besluttet enstemmigt
  Vi har fået gennemgået skader på asfalt af NCC. Der er asfalt som skal repareres ved købmanden,
  hjørnet Solbær allé / Højvænge alle. Arbejdet bliver vi nød til at opdele, sådan at det værste bliver
  repareret i denne sæson. Rønhøjgård betaler for halvdelen, på reparationer af selve fællesvejen.
 5. Evt.

Det er blevet besluttet at der vil blive opsat en bog/byttereol på vores affaldsplads. Bytte reolen passes
af 3-4 frivillige, som vil sikre sig, at den er opryddet mm.

Fældning af tre træer, som står i vejen ved foreningens flagstang, ved købmanden. – besluttet

Der bliver aflæst vand 25. maj så vandregnskab kan komme med 1. juli 2024 – besluttet

Orientering

Mailadresser, og kontaktoplysninger

På sidste generalforsamling blev det besluttet, at vi kan indkalde til GF via mail, i stedet for udsendelse af
breve.
Det er nødvendigt, at alle medlemmer sikre sig, at foreningen har den korrekte mail, så man kan få tilsendt indkaldelse til GF, og få andre informationer fra foreningen.

Det er medlemmernes eget ansvar, at sikre sig foreningen har adresse mm.
De fleste har vi, fordi vi de seneste 2 år, løbende har opdateret vores medlemsdatabase, især i forbindelse
med parkeringstilladelser osv.
Er du flyttet, skiftet telefonnummer, eller har fået ny mailadresse, så oplys det til foreningen!

Pligtdage

Vi har afholdt vores pligtdage, hvor der mødte rigtig mange op.
Foreningen fik ryddet op, samlet affald, ordnet veje osv. 🙂
Der blev etableret 2 stk. kvashegn, på de steder kvashegn-udvalget afmærkede, og eller deres metode mm.
Kvashegnene modtager gerne mindre grene, som er afklippet fra medlemmernes haver, fra ex. frugttræer
osv.

Ikke passet stier og haver.

Vi har gennemgået foreningens stier.
Der er udsendt 37 påtaler, for ikke passet sti mm.
Vi sender et foto med påtalen, så vi er sikre på, at modtager ikke tager fejl af, hvorfor vi retter henvendelse.
14 dage efter påtale, kontrollerer vi om arbejdet er udført, med håb om, at vi ikke skal udstede en bod.
Planen er, at gennemgå foreningen 3 gange i løbet af en sæson, så vi forhåbentligt får en flottere
haveforening.

Kreds Vest.

Kredsen havde ikke afleveret regnskab og budget rettidigt i forbindelse med indkaldelse til ordinær GF.
Regnskab skal ifølge vedtægter medsendes, når der indkaldelse til ordinær GF i Kreds Vest.
Vi gjorde indsigelse, og bad dem lave en ny indkaldelse, vi bad også vores kredsbestyrelsesmedlem blive
væk fra ordinær GF, fordi det ikke var lovligt indkaldt.
Vores nabohaveforening Tjørnebjerg, har også klaget kraftigt over afholdelsen af Kredsens GF, men det er
Kredsen ikke enig i.

Kredsen udsendte en længere redegørelse, fra deres tætte samarbejdspartner, som er jurist, at GF skam var
lovlig indkaldt, samt regnskab og budget, sagtens kan fremlægges senere.
Tjørnebjerg valgte, at møde op til GF, for at gøre indsigelse, og derefter udvandrede, – det mente vi ikke
vores kredsbestyrelsesmedlem skulle bruge tid på.
Kredsen afholdte GF, uden Tjørnebjerg og Højvænge, og fordelte poster i de forskellige udvalg mm.
Højvænget og Tjørnebjerg repræsenterer tilsammen 665 haver i Kreds Vest.
Begge vores bestyrelser, er uenige med Kreds Vests metoder og fortolkninger af vedtægter.
Vi har gentagende gange påpeget, at der er et demokratisk problem i Kreds Vest.

Kolonihaveforbundet

Der er økonomiske problemer i Kolonihaveforbundet, og der er nu meldt ud, at medlemsservice giver
underskud på 800.000 kroner årligt.
Det bør nævnes, at ”medlemsservice” ordner regnskab for haveforeninger.
Personalet kan de ikke holde på.
I Kolonihaveforbundets jura-afdeling, kan de ikke rådgive, men i fremtiden kun vejlede foreningerne.
Vores forening har ikke gavn af deres studentermedhjælpere, eller nyuddannet jurister, som ikke kan
rådgive.
Der sker fejl, og vi tør ikke bruge dem.
For tiden, kan man i øvrigt slet ikke komme i kontakt med en jurist, fordi kontoret ikke er bemandet.
Kontoret har oplyst os, at der muligvis starter en ny jurist i næste måned.
Vores forening, får absolut intet ud af medlemskabet af Kolonihaveforbundet, som vi er stavnsbundet til.
Kaj Hammergren har hænderne fulde, og vi er taknemmeligt for han orker.

Parkering.

Vil man registrerer en bil, trailer, handicapparkering, skal man skrive til Jan på parkering@hojvænge.dk

Affaldssorteringspladsen og Laden

Pladsen og området omkring Laden, bliver video-overvåget 24/7.
Vi håber det er slut med, at stille gamle lokummer, kemikalier og andet affald på vores plads.
Kan vi se på vores overvågning, hvem som stiller affald op på pladsen, som vi ikke vil modtage, bliver det
fjernet på ejermandens regning.

Naboklager.

Vi bor tæt, især når aktiviteterne foregår ude i haven, og alle skal kunne komme ud i deres have og have det rart.
Ikke alle har den mulighed, fordi naboen støjer rigtig meget.
Klagerne er oftest over støj fra fest, som afholdes over flere dage udendørs, samt brug af have som
losseplads, ikke passet have osv.
Vores opfordring er, at man skal tale med naboen, og finde en fælles ordning, så alle kan være i deres have.
Hjælper det ikke, og er naboen komplet ligeglad, så tager vi en samtale med nabo.

Udskiftning af vandmålere i alle haver.

Det lokale VVS´er Bjarne Johannesen og søn, udskifter alle vandmålerne i løbet af juni måned.
Vær opmærksom på, at der skal være fri adgang til målerbrønden, når de skal monterer måleren
Kan montøren ikke komme til brønde, og skal bruge ekstra tid, så kommer der en ekstraregning.
De nye målere, giver mulighed for ny software / app, hvor vandforbrug kan følges, og dermed kunne undgå de kæmpe regninger, vi tidligere har set på grund af frostsprængninger osv.

 1. august opkræves betaling for de nye målere via betalingsservice