Warning: The magic method ThinkUp_Update_Theme_API_Class::__wakeup() must have public visibility in /customers/9/e/e/hojvange.dk/httpd.www/wp-content/themes/Minamaze_Pro/lib/update-api/am.php on line 161 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/9/e/e/hojvange.dk/httpd.www/wp-content/themes/Minamaze_Pro/lib/update-api/am.php:161) in /customers/9/e/e/hojvange.dk/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 614 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/9/e/e/hojvange.dk/httpd.www/wp-content/themes/Minamaze_Pro/lib/update-api/am.php:161) in /customers/9/e/e/hojvange.dk/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 622 Generalforsamlings referat 21.marts 2023 – H/F Højvænge
Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Referat for Generalforsamling for H/F Højvænge den 21. marts 2023 kl. 18.00.

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Tom Atkins, Tom er Formand for kreds 4, Gladsaxe. Tom blev
  valgt som dirigent af foreningen.
  Dirigenten gennemgik dagsorden, bestod af 8 punkter. Dirigenten tillader sig derfor at
  flytte rundt på 2 punkter, samt tillægge et nyt punkt som 2A. Punkt 5 og 6 byttes om, da
  der kan have økonomiske konsekvenser.
  Tom Aktins, godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen, da 3 ugers indkaldelsen er
  overholdt.
  I alt mødte der 111 havelodder op, 222 stemmer.
 2. Valg af referent
  Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem Tina Merethe Nielsen som referent. Tina blev
  valgt som referent af foreningen.
  2.A Valg af stemmetæller
  3 stk. stemmetæller er valgt.
 3. Formandens beretning
  Ingen bemærkninger til formandens beretning.
 4. Årsregnskab 2022 – Kasseres beretning
  Årsregnskabet 2022 blev fremlagt og gennemgået af foreningens kassere, Jesper
  Jespersen.
  Bogføring samt opstillingen af årsregnskabet har bestyrelsen indlednings brugt, MRevision
  samt Krogh & Thomsen I/S. (Registreret revisionsfirma).
  Stig have 110: Jeg vil også spørge om hvem har været bilagskontrolant på
  regnskabet?
  Formanden, for bestyrelsen forklarer at bestyrelsen har valgte M-revision, hvilket blev
  vedtaget på et bestyrelsesmøde, og efterfølgende lagt op i referatet. Bestyrelsen har
  ikke valgt nogen bilagskontrolant her fra foreningen, det er med vilje. Det er blandet
  andet derfor bestyrelsen har stillet forslag, om vedtægtsændring, så årsregnskabet
  fremover bliver tilset og opstillet, af en statsautoriseret revisor.
  Stig have 110: Så foreningen har valgt ikke at følge foreningens vedtægter?
  Formanden: Nej det har vi faktisk ikke, det er blevet ændret og godkendt på et
  bestyrelsesmøde, det er det vi har gjort. Desuden har foreningen aldrig haft en ordentlig
  bilagskontrol i den tid du var i bestyrelsen, derudover skal der 2 stk. til at kontrollere
  regnskabet, hvilket aldrig er praktiseret.
  Stig have 110: Dirigent du står med foreningens vedtægter? Vil du ikke godt gøre
  forsamlingen opmærksom på hvad der står i paragraf 23 og 24.
  Dirigent: Det er korrekt, der står her, at forsamlingen vælger nogle billagskontrolanter.
  Samtidig giver jeg bestyrelsen ret i, at der i paragraf 19 i jeres vedtægter står, bestyrelsen
  udarbejder forretningsorden og fastlægger selv grundlaget for at sætte virke. Det er sådan
  det skal indeholde bestemmelser afledt vedtægternes paragraf 18 det er lovligt, men
  bestyrelsen dog skal fremlægge deres beslutning, på den førstkommende
  generalforsamling, som er i dag, det er så op til medlemmerne tage stilling til om deres
  beslutning kan godkendes.
  Stig have 110: Et spørgsmål til kasseren. Note 3 under vedligeholdelse. budget på
  533.000 Det er overskredet med 200.000 kr. det svare til det overskredne på det negative.
  Derudover blev der bevilliget 495.000,00 til containerpladsen. Skulle det ikke have stået i
  budgettet?
  Dirigent: Det er korrekt at den ikke står her i budgettet, fordi budgettet blev vedtaget inden
  i bevilget pengene til containerpladsen. så der skulle have været lavet en note i
  regnskabet på denne ekstra bevillig.
  Agnete have 175: Jeg vil bare sige til bestyrelsen, at det har været et mere transparent
  regnskab der er blevet leveret i år, end de foregående år. Jeg synes Vi skal være enormt
  stolte over, det arbejde bestyrelsen har fremlagt. Jeg synes simpelthen det der blev sagt
  lige før af Stig er flueknepperi, – brug en ordentlig tone og tak bestyrelsen.
  Dirigent: Foreningen har stemt, regnskabet er vedtaget.
 5. Indkomne forslag
  Forslag nr. 1 Havelejeforhøjelse:
  Bestyrelsen foreslår at havelejen hæves med 150,00 kr. pr. måned i 2023.
  Formanden: Bestyrelsen ved godt at 150,00 kr. om måneden er mange penge for nogle,
  men lejen har ikke været steget i rigtig mange år. Men der skal gøres noget ved vores
  bygninger, så den vedligeholdelse og standard har/ haft er en skændsel. Laden har haft en
  stor vandskade fordi taget ikke er blevet vedligeholdt. Det koster 250.000 kr. at for
  repareret, en del af regningen vil blive dækket, derfor stiger havelejen.
  Jesper have 194: Man kan jo betale hele beløbet på engang, så vil foreningen have noget
  startkapital.
  Formanden: Nej det vil være alt for dyrt, for den enkelte.
  Dirigent: Forslaget blev vedtaget.
  Forslag nr. 2 Købmandens lejemål, indvendigt:
  Formanden: Vi kan desværre ikke finde en lejekontrakt på Købmanden, vi har prøvet at
  være i forhandling med købmanden, om en ganske almindelig erhvervslejekontrakt. Han
  har haft lejemålet samt samme husleje, på i alt 6.500,00 kr. pr. måned, i ca.18 år.
  Formanden har forsøgt at lave en lejekontrakt hvor foreningen står for den udvendige
  vedligeholdelse og købmanden står for den indvendige vedligeholdelse. Købmandens
  egen advokat, levede et udkast til købmanden. Udkastet ville købmanden heller ikke
  underskrive til sidst.
  Casper fra bestyrelsen har inspiceret lejemålet, og informerede om følgende opgaver der
  pt. skal laves på lejemålet, da bygningen ikke er blevet vedligeholdt i mange år.
  Et par stykker fra foreningen mente det var foreningens pligt at stå for hele
  vedligeholdelsen. Største delen mente købmanden selv skulle stå for det indvendige, med
  en erhvervskontrakt, og foreningen, for den udvendig vedligeholdelse.
  Dirigent: Bestyrelsen trækker forslaget tilbage og arbejder videre på sagen.
  Forslag nr. 3 Parkering:
  Vil foreningen give bestyrelsen mandat til at udvide aftalen med Q-park, vedr. parkering
  forbud i sommerbyen Højvænge, for ikke medlemmer af foreningen.
  Formanden: De andre haveforeninger rundt om os har fået lavet den aftale med Q-park.
  Gæster til haveforeningen, skal tilmelde sig via en app, derudover bliver der blive lavet
  flere parkering- og handicap pladser.
  Dirigent: Forslaget blev vedtaget.
  Forslag nr. 4 Vedtægtsændring af paragraf 14:
  Dirigent: Der står i jeres vedtægter, når i skal lave en vedtægtsændring, kræves det mindst
  2/3 medlemmer er fremmødt, og at 2/3 går ind for vedtægtsændringen. Er fremmødet ikke
  til strækkeligt stort, men 2/3 afgivende stemmer er gået ind forslaget og det er vedtaget, så
  kan der indkaldes til en ny ekstra ordinær generalforsamling, som uanset kan godkende
  forslaget med 2/3 stemmer for vedtægtsændringen. Forslaget kan ikke vedtages da der
  ikke er 2/3 fremmødt til dagens generalforsamling.
  Bestyrelsens forslag går ud på, fremadrettet at kunne sende post ud via e-mail, de
  medlemmer der har e-mail vil stadigvæk modtage det med posten.
  Dirigent: Forslaget blev vedtaget, men skal dog op, på en ekstra ordinær
  generalforsamling.
  Forslag nr. 5 Vedtægtsændring af paragraf 23:
  Dirigent: Foreningen af 2 år i ad gangen, vælger generalforsamlingen ekstern revisor eller
  administrator. Den valgte revisor eller administrator skal revideret foreningens årsregnskab
  samt evt. fører protokol over de bemærkninger, revisionsarbejder giver anledning til. Ved
  årsafslutningen skal en uvildig registret eller statsautoriteret revisor påtegne det aflagte
  årsregnskab. Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne
  bogføring, og tilstedeværende bilag.
  Bestyrelsens forslag går ud på, at går bort fra de interne bilagskontrollanter, og lade
  registret eller autoriseret revisor påtegne og kontrollere årsregnskabet.
  Dirigent: Forslaget blev vedtaget.
  Forslag nr. 5 Nyt opdateret ordensreglement:
  Bestyrelsen og gennemgået ordensreglementet, der er blevet opgraderet lidt
  sprogmæssigt.
  Pkt. 5.1 Veje
  Ingen bemærkninger.
  Pkt. 5.2 Parkering og trafik
  Ingen bemærkninger.
  Pkt. 5.3 De grønne områder
  Selv sået træer må man gerne selv fælde, foreningens træer skal bestyrelsen give
  tilladelse til.
  Hvis et medlem af foreningen mener et træ gener, skal der rettes henvendelse til
  bestyrelsen.
  Pkt. 5.4 Haverne
  Ingen bemærkninger.
  Pkt. 5.5 Hækkene
  Hækkene skal klippes to gange årligt, inden 01. juli, og skal være vedligeholdt.
  Ole have 165: Foreslog et ændringsforslag vedr. klipning af hækken. Han begrundet det
  med, at der stadigvæk var fugleunger i hækkene, så han ville gerne ændre
  ordensreglementet under hække om til, at hækkene første gang bliver klippet inden 15.
  juli. Dog skal hækkene stadigvæk klippes 2 gange om året.
  Dirigent: Forslaget blev vedtaget.
  Forslag 7.5 indlagt under Pkt. 5.5 i ordensreglerne.
  Helge have 163: Informerede om, at der tidligere har været afstemning om hvilke type hæk
  (ligusterhæk) der måtte beplantes. Det er desværre aldrig blevet indskrevet i
  ordensreglementet.
  Foreslog et ændringsforslag vedr. hvilke type hække gerne må bestå af. Så som løv,
  nåletræer, der er egnet til klipning f.eks. bøg, liguster, bugs bum m.m. Hækkene må ikke
  bestå af tornede buske eller træer, og ikke over 180 cm høje.
  Dirigent: Forslaget blev vedtaget.
  Pkt. 5.6 Træer og større beplantning
  Større beplant må ikke plantes nærmere end 150 cm fra hækken/ skel. Træerne i
  havelodderne, må ikke være mere end 5 meter høje.
  Iva Have 184: I det nuværende ordensreglement står der ikke højden på træerne.
  Dirigent: det er rigtig der ikke står, at træerne ikke må være mere end 5 høje, i
  ordensreglementet. Det vil bestyrelsen gerne have indført i reglementet.
  Morten have 235: Morten syntes også det ville være ærgerligt at fælde høje træer, hvis de
  ikke generer naboerne.
  Jesper have 221: Kan man ikke helt fjerne højden på træerne i reglementet?
  Dirigent: Ændringsforslag fra bestyrelsen, træerne må ikke være mere end 5 høje, hvis de
  ikke er til scene for naboen, de må gerne stå ud imod ydre skal eller de genere naboen,
  hvis de genrer naboen, må ikke være mere end 5 meter høje.
  Jesper have 221: lavede et ændringsforslag, den sidste linje skal slettes.
  Dirigent: Forslaget blev vedtaget.
  Pkt. 5.7 Kompost
  Ingen bemærkninger.
  Pkt. 5.8 Den kollektive bortkørsel af affald
  Ingen bemærkninger.
  Pkt. 5.9 Brugen af motoriserede redskaber
  Jasmin have 251 samt Stig have 110, lavede en note vedr. ændringsforslag, for
  motoriserede redskaber i hverdagen, fra mandag til fredag til kl. 20:00. Lørdag gælder
  stadigvæk til kl. 18:00 samt søndag mellem 10:00 og 12:00.
  Dirigent: Forslaget blev vedtaget.
  Pkt. 5.10 Havesprøjtning
  Ingen bemærkninger.
  Pkt. 5.11 Havevanding
  Ingen bemærkninger.
  Pkt. 5.12 Hunde og katte
  Ingen bemærkninger.
  Generelle bestemmelser
  Påtaleforhold
  Ingen bemærkninger.
  Idømmelse af bod
  Morten have 235: Hvordan tænker man den bod skal fastsættes?
  Formanden: Der er intet ændret i teksten, siden forrige bestyrelse.
  Dirigent: Opfordre bestyrelsen om at lave et prisblad, hvor man offentliggør det på
  hjemmesiden, hvad de forskellige boder koster, i foreningen.
  Dirigent: Ordensreglerne er vedtaget.
  Forslag nr. 6 fra Helge have 163: (Dette forslag står som nr. 7 i indkaldelsen,
  men da dirigenten har byttet om på 5-6 i dagsorden, bliver disse forslag ført ind som pkt. 6
  i dagsordens nr. 5, under Indkommende forslag).
  Pkt. 6.1: Bevilling samt inddrivelse af ulovlige udbetalte penge, fra tidligere
  bestyrelsen.
  Dirigent: Dette forslag frafalder.
  Pkt. 6.2: boder fra pligtarbejde, burde bruges til professionel hjælp.
  Dirigent: Dette er et pkt. som er en del af bestyrelsen daglige drift, så den kan ikke komme
  til afstemning.,
  Pkt. 6.3: Udgår.
  Dirigent: Forslaget hører under de nye vedtagelser og nye punkter i ordensreglerne, når
  det er blevet ajourført.
  Pkt. 6.4: Forslag om ny velkomstmappe til nye medlemmer, med generelle
  oplysninger og haveforeningen.
  Dirigent: Dette pkt. hører også under bestyrelsens arbejde, i har dog tilkendegivet dette
  over for bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne have hjælp til dette.
  Pkt. 6.5: Er blevet til kendegivet under ordensreglerne.
  Forslag nr. 7 fra Else og Erling have nr. 6: (Dette forslag står som nr. 8 i
  indkaldelsen, men da dirigenten har byttet om på 5-6 i dagsorden, bliver dette forslag ført
  ind som pkt. 7 i dagsordens nr. 5, under Indkommende forslag).
  Pkt. 7: Fordyrelsen af porto ved fremsendelse af dokumenter fra foreningen,
  bør sendes på mail, for at holde udgifterne nede.
  Dirigent: bilaget som Erling har lavet, er fint. Den indgået i reglerne som den er nu.
  Forslag nr. 8 fra Yasmin have 251 (Dette forslag står som nr. 9 i indkaldelsen,
  men da dirigenten har byttet om på 5-6 i dagsorden, bliver dette forslag ført ind som pkt. 8
  i dagsordens nr. 5, under Indkommende forslag).
  Pkt. nr. 8.1: renovering, vedligeholdelse samt budget for legepladsen.
  Casper fra bestyrelsen: Legepladsen er med i projekterne, under renovering.
  Dirigent: Foreningen har lovpligt til at gennemgå legepladsen en gang årligt, så den ikke er
  farlig.
  Pkt. 8.1 – 8.2 – 8.3 samt 8.4: er sammenhængende spørgsmål vedr.
  legepladsen.
  Pkt. 8.5: Oprettelse af båse til parkeringspladsen. Forslaget trækkes tilbage.
  Pkt. 8.6: Forslag om indkøb af redskaber til pligt arbejde.
  Formanden: Der er afsat penge af til nye redskaber.
  Pkt. 8.7: Er der også taget hånd om, fra bestyrelsens side, forslaget trækkes
  tilbage.
 6. Budget 2023
  Morten have 235 samt Stig have 110: Klagede over at betalingsraterne er forkerte, og
  de mener de har betalt for januar, to gange. Det er en fejl fra den tidligere kassere, at
  der på opkrævningen stod november, december og januar. Der er reelt betal for
  oktober, november og december i 2022.
  Tonny have 21: Det er lodret forkert, vi har kørt med forskudt regnskabs år, det har vi
  altid gjort. Årsagen var at man ikke ville opkræve pensionister i december.
  Formanden: Vi kører ikke forskudt regnskabs år, vi kører fra 01-januar til 31. december.
  Tonny have 21: Det har vi aldrig gjort.
  Formanden: Det er det der står i regnskabet, og der lige er blevet godkendt.
  Formanden: vi betaler haveleje 4 gange om året, revisorer spurgte hvorfor betaler i leje
  i februar og ikke januar. Dette meddelte bestyrelsen allerede sidste år i juni måned.
  Betalingerne betales nu inden for et regnskabs år, der går fra 01. januar til 31.
  december. Der er ikke kommet ekstra betaling ind, det retter sig selv i sidste ende.
  Betalingerne opkræves 01. januar, 01. april, 01. juli samt 01. oktober.
  Dirigent: Budgettet for 2023 er vedtaget.
 7. Valg til bestyrelsen
  Formand: Jens-Christian Mackesprang (genopstiller) Genvalgt
  Kasserer: Jesper Jespersen (ikke på valg)
  Bestyrelsesmedlem: Kasper Klinge (ikke på valg)
  Bestyrelsesmedlem: Sonny Bjørklund (genopstiller) Genvalgt
  Bestyrelsesmedlem: Tina Merethe Nielsen (genopstiller) Genvalgt
  Suppleant Rikke Saini Lefevre have 232 (genopstiller) valgt
  Dirigent: Det er kan man ikke som jeres vedtægter er.
  Suppleant Kaj Hammergren have 72 (genopstiller) valgt
  Suppleant Jan koldtoft, have 161 Ny valgt
  Dirigent: Der står også et vurderingsudvalg, det burde have stået som et pkt. i jeres
  indkaldelse, de skal vælges igen. Regner med de gerne vil genvælges, med forsamlingens
  tilladelse, skrives de 5 personer ind i referatet.
  Vurderingsudvalget:
  Erik Nielsen (formand) Genvalgt
  Renée Wilton Nielsen Genvalgt
  Kaj Hammergren Genvalgt
  Jan Koldtoft Genvalgt
  John Juhl Genvalgt
  Dirigent: er der andre der ønsker at være med?
  Thomas have nr. 7
  Formanden: jeg har oplysninger på dig, samt en mere kommer på kursus, og bliver en del
  af vurderingsudvalget.
  Dirigent: Bygningsudvalget skal også på et pkt. i dagsorden.
  Bygningsudvalget
  Helge Kastbjerg Genvalgt
 8. Eventuelt
  Dirigent: Nogle spørgsmål hertil, der kan ikke træffes beslutninger under dette pkt.
  Have nr. 60: vedr. huller i vejen på margueritvej, kan der ikke blive gjort noget ved den
  hullet sti?
  Formanden: På torsdag den 23. marts kommer der en og kigger på det.
  Torsten have 11: Sitas projekt, gennemgå de træer som har mange døde grene ud mod
  skel, som er til fare for de beboere der bor der.
  Formanden: vi får professionel hjælp til projektet. Vi har væltet 10 træer i alt.
  Helge have 163: Der er mange nye i foreningen der ikke kender til dette Sitas projekt, jeg
  vil gerne opfordre jer til at lægge jeres mail, så får i tilsendt projektet pr. mail.
  Dirigent: Så vil jeg gerne slutte årets generalforsamlingen, kom godt hjem.
  Formanden: Tak, fordi i mødte op og vi glæder os til den nye sæson.